مرور برچسب

کولی با شکلات تلخ

درد دل های سندی مؤمنی از آسیب های جایزۀ کتاب/ داوران نام آشنای تکراری، داورانی که نمی شناسیم! و کدام…

سندی مؤمنی به عنوان نویسنده و منتقد، آسیب های جایزۀ کتاب سال استان فارس را در سه مشکل عمدۀ دانست و گفت: با توجه به اینکه​ تا کنون داوران، نام آشنای تکراری بوده اند و همچنین داورانی که نمی شناسیم! لازم است تا مبحث کدام ناشر؟ نیز مورد نقد و…