مرور برچسب

کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر

کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر شهرستان سپیدان تشکیل جلسه داد

فرهنگ جامعه برای مردم مانند اکسیژن است . تقویت فرهنگ جامعه به وسیله دانش و آگاهای است که از طریق کتاب و مطالعه به وجود می آید .لذ کتاب پر محتوی یک گوهر گرنبهایی است که هم برای خود فرد اجر اخروی دارد و هم برای جامعه مفید است