مرور برچسب

کمیته تخصصی / شورای فرهنگ عمومی

نشست کمیته علمی و تخصص شورای فرهنگ عمومی شهرستان سپیدان

فضای مجازی و رسانه و آموزش و پروش امروز بیش از هر زمان باید مورد توجه قرار گیرد و با برنامه ریزی متنوع و اصولی و هدایت گری بتواند آن رسالت تربیتی مهمی که بر عهده دارد ، اهتمام جدی داشته باشد