مرور برچسب

فرهنگ و ارشاد فارس

حجله سیگار

فیلم، یک مغازه حجله‌فروشی و یک دکه کتاب‌فروشی را که با هم همسایه هستند نشان می‌دهد. آن‌ها مشتری چندانی ندارند. کتابفروش قیمت کتاب‌ها را روز به روز پایین‌تر می‌آورد. اما باز هم مشتری برایش پیدا نمی‌شود تا اینکه روزی ... تولیدکننده: سازمان…