مرور رده

نی ریز

از حکیم نظامی تا شعله نی ریزی

همزمان با هفته گرامیداشت حکیم نظامی مراسم ادبی با حضور انجمن های ادبی نی ریز در محل هنرستان باهنر چهارشنبه 24 اسفندماه 1401برگزار و شاعران به قرائت اشعار و سخنرانی و صحبت درباره نظامی و شعله نی ریزی دو شاعر مثنوی سرا پرداختند.