دومین «صحبت یار» با نوای هنر استاد دل طلب دل نواز شد

صحبت یار در گام دوم خود به دیدار مردی از تبار تلاش و پایمردی هنرمندانه می رفت، مردی که به گفته خود بیش از نیم قرن عمر خود را صرف معلمی و آموزش موسیقی کرده است. جمشید دل طلب که از کودکی رهبری ارکستر را در آرزوها کودکانه اش می پرورانده است،